گزارش روزنامه بازتاب از کوهپیمایی دانش آموزان

برنامه کوهپیمایی جمعی از دانش آموزان

-
برای مشاهده ویدیو به آدرس سایت: http://manains.ir/portal/?pId=40
و صفحه اینستاگرام مدرسه : _Mana.ins_  مراجعه فرمایید.

اردوی یکروزه به پژوهش سرای دماوند